PSU FMIS Budget (ระบบสำหรับทดสอบ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Passport Account
คำแนะนำในการใช้งานระบบ
  • ระบบนี้ทำงานได้ดีกว่าบน Google Chrome
    ดาวน์โหลดเลย [ 32 bit ] [ 64 bit ]
  • ระบบสำหรับทดสอบการใช้งาน http://fmisbudget-test.psu.ac.th/
Attention Please...
  • ขณะนี้ไม่มีประกาศแจ้งให้ทราบ